Giới thiệu

Phòng Đầu tư

Phòng Đầu tư
Phòng Đầu tư được tách ra từ phòng Đầu tư - Kinh doanh theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 20/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Phòng Đầu tư có chức năng và nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các lĩnh vực:

 Đầu mối nghiên cứu, đề xuất phương án, lập báo cáo đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình, đầu tư mua sắm tài sản kể cả thiết bị, tài sản máy móc (dự án mua sắm hàng hóa) trong Công ty;

 Tham gia thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cấp thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền của Công ty phê duyệt dự án đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình, … Là đầu mối làm các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đầu tư;

 Chủ trì thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Công ty làm chủ đầu tư (trừ các hồ sơ do Phòng lập và thực hiện). Trong quá trình kiểm tra, thẩm định có thể mời đơn vị tư vấn bên ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định trước khi trình người có thẩm quyền của Công ty phê duyệt;

 Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình và đầu tư mua sắm tài sản được phân cấp, ủy quyền cho đơn vị trực thuộc công ty;

 Xây dựng kế hoạch và tập hợp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư vốn, đầu tư xây dựng công trình và đầu tư mua sắm tài sản trình lãnh đạo Công ty;

 Nghiên cứu môi trường kinh tế, chính trị, xã hội và tiềm năng của các đối tác để đề xuất lĩnh vực, hình thức đầu tư trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty;

 Quản lý hoạt động đầu tư của các đơn vị, bộ phận trực thuộc, hoạt động hợp tác đầu tư trong và ngoài nước của Công ty. Đề xuất với Công ty hướng người đại diện vốn, đơn vị thành viên và hướng hoạt động hợp tác đầu tư đi đúng mục tiêu, định hướng của Công ty;

 Tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty vào các công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết;

 Thực hiện chế độ báo cáo về công tác đầu tư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định của Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đầu tư.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây